2020 (අ.පො.ස.) සාමාන්‍ය පෙල සිසුන් වෙනුවෙන් නොමිලයේ ලබා දෙන පාඨමාලාව

CA Corporate & Strategic Level - 2021 February

CA Corporate & Strategic Level - 2020 July

CA - Business level 2021 June - සිංහල මාධ්‍ය

CA - Business level 2021 June - English Medium

CA - Business level 2021 March  - සිංහල මාධ්‍යය

CA - Business level 2021 March - English Medium

AAT දෙවන අදියර / AAT Second Level 2021 March

AAT අවසන් අදියර / AAT Final Level

2021 A/L English Medium Lessons

Free ( නොමිලේ ) Courses - Social Services

CA - Business level 2020 December - සිංහල මාධ්‍යය.

CA - Business level 2020 December - English Medium.

ACCA Professional Level

නීති ප්‍රවේශය / Law entrance exam

දේශීය ආදායම් විභාගය

කළමණාකරණ සහකාර විභාගය - Management Assistants